علیرضا خنجری

متخصص رسانه با گرایش تجارت اجتماعی _ مشاور کسب و کارهایی که در رسانه های اجتماعی مانند اینستاگرام فعالیت می کنند

علیرضا خنجری

متخصص رسانه با گرایش تجارت اجتماعی _ مشاور کسب و کارهایی که در رسانه های اجتماعی مانند اینستاگرام فعالیت می کنند

علیرضا خنجری

مشاور کسب و کارهایی که در رسانه های اجتماعی مانند اینستاگرام فعالیت می کنند

توجه: موارد زیر چکیده ای از سوابق رسانه ای علیرضا خنجری، خالق کاراکتر دانشپز است، همچنین فایل یکپارچه رزومه را از  اینجا می توانید دریافت کنید.

رزومه1رزومه2رزومه صفحه3رزومه علیرضا خنجری صقحه 5صفحه 6 رزومه علیرضا خنجری